စက်ရုံ

ရက်ကန်းအလုပ်ရုံ
ဖြတ်တောက်ခန်း

ရက်ကန်းအလုပ်ရုံ

ဖြတ်တောက်ခန်း

အပ်ချုပ်ဧရိယာ
Packing Room ၊

အပ်ချုပ်ဧရိယာ

Packing Room ၊

ဂိုဒေါင်
အလုပ်ရုံ

ဂိုဒေါင်

အလုပ်ရုံ